Mức độ 3  Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Ký hiệu thủ tục: CP06
Lượt xem: 1995
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp về Sở Thông tin và Truyền thông; - Qua hệ thống bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính


Lệ phí


Mức phí thẩm định điều kiện cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 1.250.000 đồng. - Mức lệ phí cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được là 100.000 đồng.


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;
- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.


Trường hợp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông xin cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc bị hư hỏng không sử dụng được trong phạm vi nội tỉnh.

- Việc cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

(Quy định tại khoản 2, Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011) bao gồm: - Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; - Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được.

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; Tải về

Không