Tìm thấy 6569 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục đăng ký Hợp đồng nhận lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp.
Mức độ 2
Cấp Giấy phép xây dựng.
Mức độ 2
Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn
Mức độ 2
Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
Mức độ 2
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng.
Mức độ 2
Gia hạn Giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Cấp Giấy phép di dời công trình
Mức độ 2
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
Mức độ 2
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch
Mức độ 2
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Mức độ 2
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên.
Loading...