Mức độ 2  Đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác

Ký hiệu thủ tục: CAX15
Lượt xem: 459
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp xã b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công an
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và nhận kết quả Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá 3 ngày làm việc
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Xác nhận
Lệ phí 10.000 đồng/lần đăng ký
Phí
Căn cứ pháp lý Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008- Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe- Thông tư số 12/2013/TT-BCA 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe- Thông tư số 37/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe- Thông tư số 212/2010/TT-BTC ngày 21/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ- Quyết định 17/2009/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Chuẩn bị Hồ sơ hợp lệ.

- Nộp Hồ sơ tới UBND qua bộ phận nhận và trả kết quả Ban Công an.

- UBND nhận hồ sơ giải quyết.

- Nhận kết quả tại bộ phận nhận và trả kết quả của Ban Công an cấp xã

sơ sang tên, di chuyển xe (nơi chuyển đi) thực hiện như sau: * Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng: + Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú. + Chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng. + Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe). * Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ gồm: + Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú. + Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe). Hồ sơ đăng ký xe (nơi chuyển đến) gồm: - Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú. - Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định. - Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.

File mẫu:

  • Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú. Tải về

Không