Mức độ 2  Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú

Ký hiệu thủ tục: CAX07
Lượt xem: 587
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp xã b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công an
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và nhận kết quả Trực tiếp tại công an cấp xã.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 3 ngày làm việc
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Cấp sổ hộ khẩu
Lệ phí 2.500 đồng/lần điều chỉnh
Phí
Căn cứ pháp lý Luật Cư trú ngày 29/11/2006;- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;- Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú;- Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an Quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;- Thông tư số 80/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011của Bộ Công an Quy định về quy trình đăng ký cư trú;- Quyết định số 24/2008/UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Các bước thực hiện đối với cá nhân:

- Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Công an cấp xã;

- Nhận kết quả tại công an cấp xã..

Các bước thực hiện đối cấp xã:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; + Sổ tạm trú; * Tùy từng trường hợp thay đổi mà xuất trình giấy tờ theo quy định tại Điều 29 Luật Cư trú. + Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ tạm trú; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ. + Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ tạm trú, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. + Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ tạm trú. + Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ tạm trú; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

File mẫu:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu Tải về

Không