Mức độ 2  Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú

Ký hiệu thủ tục: CAX03
Lượt xem: 911
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp xã b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công an
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và nhận kết quả Trực tiếp tại công an cấp xã
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong 2 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Sổ tạm trú mới
Lệ phí 7.500 đồng/lần cấp
Phí
Căn cứ pháp lý Luật Cư trú ngày 29/11/2006;- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;- Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú;- Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an Quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;- Thông tư số 80/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011của Bộ Công an Quy định về quy trình đăng ký cư trú;- Quyết định số 24/2008/UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Các bước thực hiện đối với cá nhân:

- Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Công an cấp xã;

- Nhận kết quả tại công an  cấp xã..

Các bước thực hiện đối cấp xã:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; + Sổ tạm trú bị hư hỏng (đối với trường hợp đổi sổ).

File mẫu:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Tải về

Không