Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú

Cơ quan giải quyết UBND Thành phố Hưng Yên
Lĩnh vực Công an

Loading...