Tìm thấy 442 thủ tục

Mức độ 4
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Mức độ 2
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Mức độ 4
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Mức độ 2
Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.
Mức độ 2
Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.
Mức độ 4
Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Mức độ 4
Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Mức độ 2
Xóa đăng ký phương tiện
Mức độ 4
Xóa đăng ký phương tiện
Mức độ 4
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 3
Công nhân hòa giải viên
Mức độ 3
Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
Mức độ 2
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Mức độ 4
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)
Mức độ 2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
...