Tìm thấy 442 thủ tục

Mức độ 2
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ 4
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 4
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 4
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Mức độ 4
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Mức độ 4
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường).
Mức độ 2
Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
Mức độ 4
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.
Mức độ 3
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học.
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở.
Mức độ 3
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
Mức độ 4
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng.
Mức độ 4
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục.
...