CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Thành phố Hưng Yên
Lĩnh vực: Công an
Thủ tục: Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả Trực tiếp tại công an cấp xã

Thành phần hồ sơ cần nộp

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Xuất trình sổ hộ khẩu;

Lệ phí
2.500 đồng (Quyết định số 24/2008/UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên)
Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không
Số lượng hồ sơ

01 bộ