Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 40142 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
25480518123524
 • - Về việc: Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • ĐỖ THỊ MỸ LAM (145507373)
 • - Ngày nộp: 27/12/2018 11:03:26
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2018 11:03:26
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2019 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 16:21:42
  - H? so 25480518123524 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i Bộ phận TN & TKQ Thành phố Hưng Yên
2
25480518123469
 • - Về việc: Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh (Đăng ký lập hộ kinh doanh).
 • VŨ THỊ THANH
 • - Ngày nộp: 26/12/2018 08:11:17
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2018 08:11:17
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2019 08:11:17
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 16:21:42
  - H? so 25480518123469 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i Bộ phận TN & TKQ Thành phố Hưng Yên
3
25392218120912
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại kết hôn
 • NGUYỄN THÀNH BAN (031646656)
 • - Ngày nộp: 31/12/2018 08:35:01
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2018 08:35:01
 • - Ngày dự kiến trả: 07/01/2019 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 08:35:24
  - H? so 25392218120912 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i UBND Xã Đào Dương
4
25392218120911
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh
 • DƯƠNG VĂN ĐẠT (145256021)
 • - Ngày nộp: 31/12/2018 08:26:54
 • - Ngày tiếp nhận: 31/12/2018 08:26:54
 • - Ngày dự kiến trả: 07/01/2019 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 08:27:20
  - H? so 25392218120911 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i UBND Xã Đào Dương
5
25431418120967
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): (Xã TN).
 • TRUONG HAI LONG
 • - Ngày nộp: 05/12/2018 08:27:09
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2018 08:27:09
 • - Ngày dự kiến trả: 15/01/2019 08:27:09
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 06:44:01
  - H? so 25431418120967 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i UBND xã Đình Cao
6
25431418120969
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): (Xã TN).
 • NGUYỄN THỊ HANH
 • - Ngày nộp: 05/12/2018 08:32:27
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2018 08:32:27
 • - Ngày dự kiến trả: 15/01/2019 08:32:27
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 06:43:47
  - H? so 25431418120969 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i UBND xã Đình Cao
7
25431418120970
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): (Xã TN).
 • NGUYỄN THỊ SẮN
 • - Ngày nộp: 05/12/2018 08:35:14
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2018 08:35:14
 • - Ngày dự kiến trả: 15/01/2019 08:35:14
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 06:43:29
  - H? so 25431418120970 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i UBND xã Đình Cao
8
25431418120971
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): (Xã TN).
 • TRÂN THỊ TƯƠI
 • - Ngày nộp: 05/12/2018 08:40:20
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2018 08:40:20
 • - Ngày dự kiến trả: 15/01/2019 08:40:20
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 06:43:16
  - H? so 25431418120971 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i UBND xã Đình Cao
9
25431418120972
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): (Xã TN).
 • NGUYỄN THỊ ÁI
 • - Ngày nộp: 05/12/2018 08:43:02
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2018 08:43:02
 • - Ngày dự kiến trả: 15/01/2019 08:43:02
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 06:42:55
  - H? so 25431418120972 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i UBND xã Đình Cao
10
25431418120973
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): (Xã TN).
 • BÙI THỊ LÀ
 • - Ngày nộp: 05/12/2018 08:44:43
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2018 08:44:43
 • - Ngày dự kiến trả: 15/01/2019 08:44:43
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 06:42:39
  - H? so 25431418120973 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i UBND xã Đình Cao
11
25431418120974
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi):
 • DOÃN THỊ CHIẾN
 • - Ngày nộp: 05/12/2018 08:46:40
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2018 08:46:40
 • - Ngày dự kiến trả: 15/01/2019 08:46:40
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 06:42:11
  - H? so 25431418120974 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i UBND xã Đình Cao
12
25431418120975
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): (Xã TN).
 • NGUYỄN DUY TIỀN
 • - Ngày nộp: 05/12/2018 08:51:51
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2018 08:51:51
 • - Ngày dự kiến trả: 15/01/2019 08:51:51
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 06:41:50
  - H? so 25431418120975 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i UBND xã Đình Cao
13
25431418120976
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): (Xã TN).
 • NGUYỄN THỊ MÂY
 • - Ngày nộp: 05/12/2018 09:00:32
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2018 09:00:32
 • - Ngày dự kiến trả: 15/01/2019 09:00:32
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 06:41:27
  - H? so 25431418120976 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i UBND xã Đình Cao
14
25431418120977
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): (Xã TN).
 • NGÔ THỊ THĂN
 • - Ngày nộp: 05/12/2018 09:03:10
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2018 09:03:10
 • - Ngày dự kiến trả: 15/01/2019 09:03:10
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 06:41:08
  - H? so 25431418120977 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i UBND xã Đình Cao
15
25431418120978
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): (Xã TN).
 • NGUYỄN THỊ NGA
 • - Ngày nộp: 05/12/2018 09:05:03
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2018 09:05:03
 • - Ngày dự kiến trả: 15/01/2019 09:05:03
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2018 06:40:53
  - H? so 25431418120978 dã gi?i quy?t tru?c h?n. Vui lòng d?n nh?n k?t qu? t?i UBND xã Đình Cao