Mức độ 3  Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Ký hiệu thủ tục: BC_2019_01
Lượt xem: 1480
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp. - Qua đường bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Giấy phép sửa đổi, bổ sung


Lệ phí


- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.


Phí


THeo quy định


Căn cứ pháp lý


- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
-Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.


- Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

 

1. Thành phần hồ sơ: - Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; - Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

File mẫu:

  • Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Tải về

Không