Mức độ 2  Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.

Ký hiệu thủ tục: BVMT_03
Lượt xem: 1618
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên
- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Cách thức thực hiện a) Nộp hồ sơ:
- Thông qua hệ thống bưu chính;
- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.
b) Trả kết quả:
- Thông qua hệ thống bưu chính;
- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quy định
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Ý kiến chấp thuận thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên có ý kiến chấp thuận thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

a) Thành phần hồ sơ: Báo cáo bằng văn bản
b) Số lượng hồ sơ: Không quy định

File mẫu:

Không