Mức độ 2  Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

Ký hiệu thủ tục: BVMT_02
Lượt xem: 1413
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các KCN
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Cách thức thực hiện Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn Mười năm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận của Ban Quản lý các KCN
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên;

Các bước thực hiện đối với nhà đầu tư:

- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ hợp lệ, nhận phiếu biên nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Quản lý các KCN, địa chỉ: Thị trấn Bần Yên nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên, hoặc thông qua hệ thống bưu chính;

- Nhận kết quả, ký nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Các bước thực hiện đối với Ban Quản lý các KCN:

- Tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ viết phiếu biên nhận hồ sơ.

- Thụ lý hồ sơ;  

- Trả kết quả.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thực hiện theo Mẫu số II.1 ;
- Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo Mẫu số II.2
b) Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ gốc

File mẫu:

Không