Mức độ 2  Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư).

Ký hiệu thủ tục: DTTVN_08
Lượt xem: 1483
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
Cách thức thực hiện a) Nộp hồ sơ: - Thông qua hệ thống bưu chính; - Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên; - Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn. b) Trả kết quả: - Thông qua hệ thống bưu chính; - Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 ;
-Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 .

- Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện dự án trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nộp 01 bộ hồ sơ cho Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; - Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; - Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư; - Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư liên quan đến các nội dung điều chỉnh . b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

File mẫu:

  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Tải về
  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (kèm theo bản sao Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép kinh doanh/Giấy phép đầu tư). Tải về

- Có hồ sơ hợp lệ; - Nội dung điều chỉnh không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; - Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp dự án có mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.