Mức độ 3  Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

Ký hiệu thủ tục: BC_08
Lượt xem: 1859
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; - Nộp qua hệ thống bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


15 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Văn bản chấp thuận


Lệ phí


Theo quy định của Bộ Tài chính


Phí


Theo quy định của Bộ Tài chính


Căn cứ pháp lý


- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


- Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin phải gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thay đổi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét giải quyết việc thay đổi; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

- Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức; - Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin); - Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài)..

File mẫu:

Không có