Mức độ 3  Cho phép họp báo (trong nước)

Ký hiệu thủ tục: BC_05
Lượt xem: 2447
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông – Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
 
(Địa chỉ: Số 2, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên)
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan nước ngoài, cá nhân người nước ngoài: sau 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời; nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp thuận.
- Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước: Chậm nhất là 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Văn bản chấp thuận


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016.


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông – Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Tổ chức, công dân Việt Nam ở địa phương (không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật báo chí) có nhu cầu họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lời tổ chức, công dân về việc họp báo trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật báo chí; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

1. Hồ sơ đề nghị họp báo bao gồm:

Văn bản thông báo họp báo gồm những thông tin sau:

- Địa điểm họp báo

- Thời gian họp báo

- Nội dung họp báo

- Người chủ trì họp báo

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

File mẫu:

- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

- Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí