Tìm thấy 2456 thủ tục

Mức độ 2
Tiếp nhận hồ sơ về xây dựng công trình.
Mức độ 2
Cấp giấy Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng (cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm).
Mức độ 2
Cấp lại giấy Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng (cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm).
Mức độ 2
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.
Mức độ 2
Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng và phân bón.
Mức độ 2
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y.
Mức độ 2
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y .
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y .
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y .
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y .
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại
Loading...