Tìm thấy 6569 thủ tục

Mức độ 2
Thu hồi Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD.
Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.
Mức độ 2
Giao nộp gấu cho Nhà nước.
Mức độ 2
Cấp phép tiếp nhận gấu.
Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển gấu đã gắn chíp điện tử.
Mức độ 2
Thu hồi Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu (Đối với trường hợp chủ trại tự nguyện giao nộp gấu, gấu chết, Gấu chuyển đi).
Mức độ 2
Xác nhận nguồn gốc gỗ, lâm sản khác ngoài gỗ đã khai thác
Mức độ 2
Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm (nhóm IIB theo Nghị định 32)
Mức độ 2
Gia hạn Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã (ĐVHD) thông thường và nhóm IIB
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu.
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm.
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản .
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).
Loading...