Tìm thấy 3817 thủ tục

Mức độ 2
Chuyển nhượng dự án đầu tư
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mức độ 2
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mức độ 2
Giãn tiến độ đầu tư.
Mức độ 2
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
Mức độ 2
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 2
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
Mức độ 2
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Mức độ 2
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Mức độ 2
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.
Loading...