Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm thấy 2540 thủ tục

Mức độ 2
Bầu hòa giải viên
Mức độ 2
Bầu tổ trưởng tổ hòa giải
Mức độ 2
Thôi làm hòa giải viên
Mức độ 2
Thanh toán thù lao cho hòa giải viên
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai sinh
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký kết hôn
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
Loading...