Tìm thấy 2456 thủ tục

Mức độ 2
Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập
Mức độ 2
Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập
Mức độ 2
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp: Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; Mất Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Mức độ 2
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 2
Thủ tục: “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”.
Mức độ 2
Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”
Mức độ 2
Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”
Mức độ 2
Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”
Mức độ 2
Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”
Mức độ 2
Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”
Mức độ 2
Thủ tục “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng”
Mức độ 2
Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”
Mức độ 2
Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”
Loading...