Tìm thấy 6569 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qũy
Mức độ 3
Thủ tục cho phép Qũy hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Mức độ 3
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Qũy
Mức độ 3
Thủ tục đổi tên Qũy
Mức độ 3
Thủ tục Qũy tự giải thể
Mức độ 3
Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Mức độ 3
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
Mức độ 3
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
Mức độ 3
Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
Mức độ 3
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
Loading...