Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông

 • Điện thoại: 02213867089
 • Email: sotttt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)2867090

Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Điện thoại: (0221)3863460
 • Email: dpihungyen@gmail.com

Logo Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên

 • Điện thoại: (0221)3863658

Logo Sở Giao thông Vận tải Sở Giao thông Vận tải

 • Điện thoại: (0221)3863413
 • Email: sgtvthungyen@gmail.com;

Logo Sở Nội Vụ Sở Nội Vụ

 • Điện thoại: (0221)3863434
 • Email: snv@hungyen.gov.vn

Logo Sở Tài chính Sở Tài chính

 • Điện thoại: (0221)3863446
 • Email: motcua.stc@hungyen.gov.vn

Logo Sở Tài Nguyên Môi Trường Sở Tài Nguyên Môi Trường

 • Điện thoại: (0221)3863624
 • Email: sotnmt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3515091

Logo UBND Thành phố Hưng Yên UBND Thành phố Hưng Yên

 • Điện thoại: (0221)3862305
 • Email: tphungyen@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863876

Logo UBND Huyện Văn Giang UBND Huyện Văn Giang

 • Điện thoại: (0221)3931535
 • Email: vanynguyen6688@gmail.com
 • Fax: (0221)3931535

Logo Sở Tư Pháp Sở Tư Pháp

 • Điện thoại: (0221)3551295
 • Email: sotuphap@hungyen.gov.vn

Logo Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ

 • Điện thoại: (0221)3863542
 • Email: sokhcn@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863540

Logo Sở Nông Nghiệp Và PTNT Sở Nông Nghiệp Và PTNT

 • Điện thoại: (0221)3863596
 • Fax: (0221)3863596

Logo Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Điện thoại: (0221)3863797
 • Fax: (0221)3863797

Logo Sở lao động thương binh và Xã hội Sở lao động thương binh và Xã hội

 • Điện thoại: (0221)3863531

Logo Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh

 • Điện thoại: (0221)3863646
 • Email: thanhtra@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863646