Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Sở Thông tin và Truyền thông

 • Điện thoại: 02213867089
 • Email: sotttt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3867090

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Điện thoại: (0221)3863460
 • Email: dpihungyen@gmail.com

Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên

 • Điện thoại: (0221)3863658
 • Email: vanphong.soyt@hungyen.gov.vn

Sở Giao thông Vận tải

 • Điện thoại: (0221)3863413
 • Email: sogtvt@hungyen.gov.vn

Sở Nội Vụ

 • Điện thoại: (0221)3863434
 • Email: snv@hungyen.gov.vn

Sở Tài chính

 • Điện thoại: (0221)3863446
 • Email: motcua.stc@hungyen.gov.vn

Sở Tài Nguyên Môi Trường

 • Điện thoại: (0221)3863624
 • Email: sotnmt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3515091

UBND Thành phố Hưng Yên

 • Điện thoại: (0221)3862305
 • Email: tphungyen@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863876

UBND Huyện Văn Giang

 • Điện thoại: (0221)3931535
 • Email: vanynguyen6688@gmail.com
 • Fax: (0221)3931535

Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Điện thoại: (0221)3863797
 • Email: vanphong.sohungyen@moet.edu.vn
 • Fax: (0221)3863797

Sở Lao động, Thương binh – Xã hội

 • Điện thoại: (0221)3863531
 • Email: vanphong.sld@hungyen.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ

 • Điện thoại: (0221)3863542
 • Email: sokhcn@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863540

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Điện thoại: 0221.3552559
 • Email: 0221.3551176

Sở Tư pháp

 • Điện thoại: (0221)3551295
 • Email: sotuphap@hungyen.gov.vn

Sở Xây dựng

 • Điện thoại: (0221)3863589
 • Email: soxd@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3865538

Sở Công thương

 • Điện thoại: 0221.3862779
 • Email: soct@hungyen.gov.vn
 • Fax: 0221.3.862.779

Thanh tra tỉnh

 • Điện thoại: (0221)3863646
 • Email: thanhtra@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863646

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Điện thoại: (0221)3863596
 • Email: sonnptnt@hungyen.gov.vn
 • Fax: (0221)3863596