Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan giải quyết Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Lĩnh vực Bảo vệ môi trường

Loading...