Tìm thấy 749 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
616
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Mức độ 3
617
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép.
Mức độ 3
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh
Thương Mại Quốc Tế
Mức độ 3
618
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Mức độ 3
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh
Thương Mại Quốc Tế
Mức độ 3
619
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh
Thương Mại Quốc Tế
Mức độ 3
620
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh
Thương Mại Quốc Tế
Mức độ 3
621
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh
Thương Mại Quốc Tế
Mức độ 4
622
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
Mức độ 4
Sở Công thương
Thương Mại Quốc Tế
Mức độ 4
623
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn
Mức độ 4
Sở Công thương
Thương Mại Quốc Tế
Mức độ 4
624
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí
Mức độ 4
Sở Công thương
Thương Mại Quốc Tế
Mức độ 4
625
Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa
Mức độ 4
Sở Công thương
Thương Mại Quốc Tế
Mức độ 4
626
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động
Mức độ 4
Sở Công thương
Thương Mại Quốc Tế
Mức độ 4
627
Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ” được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.
Mức độ 4
Sở Công thương
Thương Mại Quốc Tế
Mức độ 4
628
Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)
Mức độ 4
Sở Công thương
Thương Mại Quốc Tế
Mức độ 4
629
Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)
Mức độ 4
Sở Công thương
Thương Mại Quốc Tế
Mức độ 4
630
Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ 4
Sở Công thương
Thương Mại Quốc Tế