Tìm thấy 749 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
46
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
47
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
48
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
49
Hợp nhất Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
50
Sáp nhập Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
51
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
52
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
53
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
54
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
55
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
56
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
57
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
58
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
59
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
60
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng