Tìm thấy 749 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
31
Xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
Mức độ 4
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh
Bảo vệ môi trường
Mức độ 3
32
Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.
Mức độ 3
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh
Bảo vệ môi trường
Mức độ 3
33
Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.
Mức độ 3
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh
Bảo vệ môi trường
Mức độ 4
34
Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh
Mức độ 4
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Bảo vệ môi trường
Mức độ 4
35
Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
Mức độ 4
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Bảo vệ môi trường
Mức độ 4
36
Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Mức độ 4
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Bảo vệ môi trường
Mức độ 4
37
Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH).
Mức độ 4
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Bảo vệ môi trường
Mức độ 4
38
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH).
Mức độ 4
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Bảo vệ môi trường
Mức độ 3
39
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (NKPL) làm nguyên liệu sản xuất.
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Bảo vệ môi trường
Mức độ 3
40
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (NKPL) làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng).
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Bảo vệ môi trường
Mức độ 3
41
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (NKPL) làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn).
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Bảo vệ môi trường
Mức độ 4
42
Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bảo vệ Thực vật
Mức độ 4
43
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bảo vệ Thực vật
Mức độ 3
44
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bảo vệ Thực vật
Mức độ 4
45
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng