Tìm thấy 624 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
31
Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH).
Mức độ 4
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Bảo vệ môi trường
Mức độ 4
32
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH).
Mức độ 4
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Bảo vệ môi trường
Mức độ 3
33
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (NKPL) làm nguyên liệu sản xuất.
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Bảo vệ môi trường
Mức độ 3
34
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (NKPL) làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng).
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Bảo vệ môi trường
Mức độ 3
35
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (NKPL) làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn).
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Bảo vệ môi trường
Mức độ 3
36
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
37
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
38
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
39
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
40
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
41
Hợp nhất Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
42
Sáp nhập Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
43
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
44
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
45
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng