Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 41 151 157 0 1 95.5 % 4.5 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 23 69 51 3200 3214 0 10 95 % 5 % 0 %
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên 28 54 97 1531 1445 3 1 97.1 % 2.7 % 0.2 %
Sở Giao thông Vận tải 33 47 15 14533 14422 32 79 89.7 % 10.1 % 0.2 %
Sở Nội Vụ 4 57 20 343 353 0 0 95.5 % 4.5 % 0 %
Sở Tài chính 23 46 0 259 259 0 1 99.6 % 0.4 % 0 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 19 55 16 1169 1134 89 12 72 % 20.2 % 7.8 %
Sở Công thương 0 71 48 8347 8344 0 1 2.3 % 97.7 % 0 %
Sở Tư pháp 34 86 53 6857 7072 15 1 87.6 % 12.2 % 0.2 %
Sở Lao động, Thương binh – Xã hội 24 41 59 5786 5806 21 8 81.6 % 18.1 % 0.3 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 8 40 27 818 779 0 0 96.3 % 3.7 % 0 %
Sở Xây dựng 3 26 6 681 776 0 0 94.1 % 5.9 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10 55 17 422 446 2 0 98 % 1.6 % 0.4 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 39 23 366 367 0 0 52.6 % 47.4 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 69 42 193 196 1 0 99 % 0.5 % 0.5 %
Thanh tra tỉnh 0 10 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 17 21 22 354 356 3 0 92.4 % 6.7 % 0.9 %
Bộ thủ tục UBND cấp Huyện/Thành phố 72 158 70 14 4 1 0 75 % 0 % 25 %
Bộ thủ tục UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn 104 67 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Hưng Yên 386 82 1 23410 21203 946 0 78.1 % 17.4 % 4.5 %
UBND Huyện Kim Động 290 143 36 14439 14419 107 6 27.7 % 71.5 % 0.8 %
UBND Huyện Ân Thi 281 188 0 22735 22685 204 91 93.1 % 6 % 0.9 %
UBND Huyện Khoái Châu 170 218 81 53385 53112 75 61 25.6 % 74.2 % 0.2 %
UBND Thị xã Mỹ Hào 282 121 66 54588 53866 285 80 92.1 % 7.4 % 0.5 %
UBND Huyện Tiên Lữ 294 144 31 16725 16733 408 3 23.2 % 74.3 % 2.5 %
UBND Huyện Phù Cừ 231 161 77 25705 25790 157 19 90.8 % 8.6 % 0.6 %
UBND Huyện Yên Mỹ 230 161 78 40090 40082 153 4 96.9 % 2.7 % 0.4 %
UBND Huyện Văn Lâm 231 162 76 41281 40998 30 57 24.4 % 75.5 % 0.1 %
UBND Huyện Văn Giang 284 119 66 17016 16832 155 9 82.8 % 16.3 % 0.9 %
Tổng 3082 2510 1119 354398 350850 2687 444 64.9 % 34.3 % 0.8 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 41
Tiếp nhận: 151
Giải quyết: 157
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 4.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 69
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 3200
Giải quyết: 3214
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 54
Mức độ 4: 97
Tiếp nhận: 1531
Giải quyết: 1445
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 47
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 14533
Giải quyết: 14422
Trễ hạn: 32
Trước hạn: 89.7%
Đúng hạn: 10.1%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 57
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 343
Giải quyết: 353
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 4.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 46
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 259
Giải quyết: 259
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 55
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 1169
Giải quyết: 1134
Trễ hạn: 89
Trước hạn: 72%
Đúng hạn: 20.2%
Trễ hạn: 7.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 48
Tiếp nhận: 8347
Giải quyết: 8344
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 2.3%
Đúng hạn: 97.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 86
Mức độ 4: 53
Tiếp nhận: 6857
Giải quyết: 7072
Trễ hạn: 15
Trước hạn: 87.6%
Đúng hạn: 12.2%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 41
Mức độ 4: 59
Tiếp nhận: 5786
Giải quyết: 5806
Trễ hạn: 21
Trước hạn: 81.6%
Đúng hạn: 18.1%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 40
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 818
Giải quyết: 779
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.3%
Đúng hạn: 3.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 681
Giải quyết: 776
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 55
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 422
Giải quyết: 446
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 39
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 366
Giải quyết: 367
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 52.6%
Đúng hạn: 47.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 69
Mức độ 4: 42
Tiếp nhận: 193
Giải quyết: 196
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 354
Giải quyết: 356
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 92.4%
Đúng hạn: 6.7%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 72
Mức độ 3: 158
Mức độ 4: 70
Tiếp nhận: 14
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 25%
Mức độ 2: 104
Mức độ 3: 67
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 386
Mức độ 3: 82
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 23410
Giải quyết: 21203
Trễ hạn: 946
Trước hạn: 78.1%
Đúng hạn: 17.4%
Trễ hạn: 4.5%
Mức độ 2: 290
Mức độ 3: 143
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 14439
Giải quyết: 14419
Trễ hạn: 107
Trước hạn: 27.7%
Đúng hạn: 71.5%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 281
Mức độ 3: 188
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 22735
Giải quyết: 22685
Trễ hạn: 204
Trước hạn: 93.1%
Đúng hạn: 6%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 170
Mức độ 3: 218
Mức độ 4: 81
Tiếp nhận: 53385
Giải quyết: 53112
Trễ hạn: 75
Trước hạn: 25.6%
Đúng hạn: 74.2%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 282
Mức độ 3: 121
Mức độ 4: 66
Tiếp nhận: 54588
Giải quyết: 53866
Trễ hạn: 285
Trước hạn: 92.1%
Đúng hạn: 7.4%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 294
Mức độ 3: 144
Mức độ 4: 31
Tiếp nhận: 16725
Giải quyết: 16733
Trễ hạn: 408
Trước hạn: 23.2%
Đúng hạn: 74.3%
Trễ hạn: 2.5%
Mức độ 2: 231
Mức độ 3: 161
Mức độ 4: 77
Tiếp nhận: 25705
Giải quyết: 25790
Trễ hạn: 157
Trước hạn: 90.8%
Đúng hạn: 8.6%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 230
Mức độ 3: 161
Mức độ 4: 78
Tiếp nhận: 40090
Giải quyết: 40082
Trễ hạn: 153
Trước hạn: 96.9%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 231
Mức độ 3: 162
Mức độ 4: 76
Tiếp nhận: 41281
Giải quyết: 40998
Trễ hạn: 30
Trước hạn: 24.4%
Đúng hạn: 75.5%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 284
Mức độ 3: 119
Mức độ 4: 66
Tiếp nhận: 17016
Giải quyết: 16832
Trễ hạn: 155
Trước hạn: 82.8%
Đúng hạn: 16.3%
Trễ hạn: 0.9%