Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐĂNG NGHIỄN
Mã Biên nhận : 000.12.46.H31-201116-0003
Về việc : Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
Ngày nộp: 16/11/2020 10:33:29
Ngày hẹn trả: 28/11/2020 08:36:35
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.12.46.H31-201116-0003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thanh Long