Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.10.48.H31-201128-0001
Về việc : Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cấp xã
Ngày nộp: 28/11/2020 08:44:26
Ngày hẹn trả: 28/11/2020 08:47:20
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.10.48.H31-201128-0001 đã trả kết quả tại UBND Xã Trưng Trắc