Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯƠNG NGỌC CHÍNH
Mã Biên nhận : 000.02.46.H31-201029-0046
Về việc : Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.
Ngày nộp: 29/10/2020 11:30:57
Ngày hẹn trả: 28/11/2020 08:36:35
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.02.46.H31-201029-0046 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đồng Than