Tìm thấy 4858 thủ tục

Mức độ 4
Xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
Mức độ 3
Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.
Mức độ 3
Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.
Mức độ 2
Thủ tục chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN và tự xử lý nước thải phát sinh
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
Mức độ 4
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư).
Mức độ 4
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.
Mức độ 4
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mức độ 4
Giãn tiến độ đầu tư.
Mức độ 4
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.
Mức độ 4
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
Mức độ 4
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Loading...